សេវាកម្ម​ការពារ​ម៉ាក​សញ្ញា

12-09-2018
...

អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ការពារ​ម៉ាក​សញ្ញា​មាន​ ការពារ​ពី​ការ​លួច​បន្លំ​ម៉ាក​សញ្ញា​របស់​លោក-លោកស្រី​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​គំនិត​បញ្ញា​ខ្លួន​ឯង​ដែល​ល្បី​យូរ​មក​ហើយ​នោះ​ អាច​ត្រូវ​គេ​ចោទ​ថា​លោក-លោកស្រី​លួច​បន្លំ​ម៉ាក​សញ្ញា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​គេ​វិញ ការពារ​បាន​នៅ​ការ​រំលោភ​បំពាន ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម បង្ការ​គូរ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពី​ការ​ចម្លង ឬ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន​ជាដើម​។

សេវា​កម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន ឌី អិន ខេ៖
- សេវាកម្ម​ការ​ពារ​ម៉ាក​សញ្ញា
- សេវាកម្ម​ការពារ​ម៉ាក​សញ្ញា (Logo)
- សេវាកម្ម​ការពារ​ម៉ាក​សញ្ញា​ផលិតផល
- សេវាកម្ម​ការពារ​ភាព​ផ្ដាច់​មុខ​ផលិតផល​ក្រុមហ៊ុន​តូច ធំ គ្រប់​ប្រភេទ