ចុះ​បញ្ជី​សារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឡើង​វិញ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

13-09-2018
...

គ្រប់​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​នៅ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​មុន​ឆ្នាំ​ ២០១៦ គឺ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ដោយ​ដៃ​ប្រើប្រាស់​និង​ទុកដាក់​ឯកសារ​ទាំងអស់​ជា​ឯកសារ​រឹង (Hard Copy) ពោល​គឺ​ពុំ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​ឡើយ។​ ក្រោយ​ពី​កំណែ​ទម្រង់​របស់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១៦ មក​គឺ​តម្រូវ​ក្រុមហ៊ុន​ទាំង​អស់​ត្រូវ​ទៅ​ចុះ​បញ្ជី​ឡើង​វិញ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​ ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ក្រុមហ៊ុន​ទៅ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អនឡាញ​ដែល​ក្រសួង​និង​មាន​គណនី​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​នីមួយៗ​។ ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​ណា​ដែល​មិន​បាន​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​ឡើយ​វិញ នោះ​អាច​នឹង​ទទួល​រង​ពិន័យ​ឬក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​លុប​ឈ្មោះ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​តែ​ម្ដង។

ក្នុង​ករណី​បែប​ ឌី អិន ខេ អាច​រៀប​ចំ​បញ្ជី​ក្រុមហ៊ុន​ឡើង​ជូន​លោក​-លោក​ស្រី ដើម្បី​ចុះ​បញ្ជី​ឡើង​វិញ​តាម​ប្រពន្ធ​អនឡាញ។

ឯកសារ​តម្រូវ៖ សៀវភៅ​លក្ខន្តិកៈ វិញ្ញាបនបត្រ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម បង្កាន់​ដៃ​បង​ពន្ធ​អចលនទ្រព្យ កិច្ចសន្យា​ជួល​ទីតាំង ប៉ាតង់ ...។ល។